Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

Nieuws

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

bgh_contact_icon

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2018

Inmiddels is het “aangifteseizoen” weer begonnen. In principe dient de aangifte inkomstenbelasting 2018 vóór 1 mei aanstaande bij de belastingdienst te zijn ingediend. Deze termijn wordt verlengd met het door de belastingdienst verleende uitstel. Standaard vragen wij voor onze klanten uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2018 aan bij de belastingdienst.

Jaarlijks maakt de belastingdienst de tien belangrijkste aandachtspunten voor het aangiftejaar bekend. Voor het aangiftejaar 2018 gaat het om de volgende onderwerpen:

1. Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
Het restant persoonsgebonden aftrek staat vermeld op het aanslagbiljet van voorgaand jaar. De Belastingdienst stuurt nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat in de aangifte opgenomen kan worden. Zo wordt voorkomen dat de afhandeling van uw aangifte vertraging oploopt door het invullen van een onjuist bedrag.

2. Eigen woning en echtscheiding
Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. De belastingdienst gaat extra controleren of er wel recht is op hypotheek rente aftrek.

3. Eigen woning: hypotheekverhoging
De verhoging van de hypotheek wordt extra gecontroleerd. Denk hierbij aan verbouwingen waarvoor extra geld is geleend. Van belang is dat middels facturen kan worden aangetoond dat de verhoging is gebruikt voor de verbouwing van de woning en niet voor consumptieve doeleinden.

4. Starters op de woningmarkt
De belastingdienst heeft geconstateerd dat er bij aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten worden gemaakt als het gaat om de aftrekbare financieringskosten. Per abuis worden er wel eens kosten in verband met de aankoop van de woning die geen verband houden met de financiering in aftrek gebracht.

5. Studiekosten
Belastingplichtigen mogen onder bepaalde voorwaarden scholingsuitgaven als aftrekpost opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting.

6. Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
De belastingdienst heeft geconstateerd dat in het verleden “resultaat uit overige werkzaamheden” niet altijd werd aangegeven in aangifte.

Alle bedragen die een belastingplichtige voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen (zonder dat er sprake is van loondienst/ondernemerschap), moeten aangegeven worden als inkomsten uit overig werk. Denk bij deze werkzaamheden aan inkomsten uit PGB, alfahulp, etc.

De kosten die verband houden met deze werkzaamheden mogen uiteraard in mindering gebracht worden. Voor een aantal van deze kosten heeft de belastingdienst vaste bedragen vastgesteld. Er zijn ook kosten die niet aftrekbaar zijn, of alleen als ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen.

7. Afkoop lijfrente
Als een lijfrenteverzekering wordt afgekocht moet de afkoopsom worden opgenomen in box1 van de aangifte inkomstenbelasting.

Het valt de Belastingdienst op dat belastingplichtigen de in de VIA opgenomen afkoopsommen naar een onjuiste categorie in de aangifte verplaatsen of ze uit de aangifte verwijderen.

8. Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
Fiscale partners kunnen een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling verdelen. Dit geldt voor bepaalde inkomensbestanddelen van box 1 en inkomen box 2 en box 3.

De verdeling van ‘inkomensbestanddelen box 1 eigen woning’ en de toedeling van ‘vermogensbestanddelen box 3’ blijkt niet altijd goed te gaan in aangiften van fiscale partners.

9. Ervenrekening
De Belastingdienst heeft geconstateerd dat erfgenamen vaak ten onrechte vergeten een ervenrekening op te nemen in hun aangifte IB. De ervenrekening vormt een onderdeel van de totale (onverdeelde) nalatenschap. Erfgenamen moeten het aandeel dat zij hebben in het saldo van de ervenrekening aangeven in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting.

10. Cryptovaluta
Cryptovaluta, behorend tot het privévermogen, worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. De waarde in het economisch verkeer op 1 januari (peildatum) is van belang voor de aangifte. Gebruik hierbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.