Corona maatregel: tijdelijke bijstand voor zzp-ers

Nieuws

Corona maatregel: tijdelijke bijstand voor zzp-ers

Zelfstandigen kunnen van 1 maart t/m 31 mei 2020 tot € 1.500 netto per maand als inkomensondersteuning krijgen

bgh_contact_icon

Zelfstandigen kunnen voor 3 maanden, van 1 maart t/m 31 mei 2020, tot € 1.500 netto per maand als inkomensondersteuning krijgen. Dit hoeft achteraf niet worden terugbetaald. Daarnaast kunnen zelfstandigen een lening voor bedrijfskapitaal krijgen. Vorige week werd deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) al aangekondigd, nu is de precieze uitwerking ervan bekend.

Update: vanaf juni wordt de TOZO regeling verlengd. Wel kent de nieuwe TOZO een partnertoets. Tot nu toe telde eventueel inkomen van een partner niet mee voor de hoogte van de tegemoetkoming, maar onder de nieuwe regeling is dit wel het geval. 

Wil je weten of je in aanmerking komt? Hier kun je een quickscan doen.

Wat houdt de regeling voor tijdelijke bijstand in?

Gemeenten (aanvraag in woonplaats van ondernemer) gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

 • De hoogte van de bijstand is afhankelijk van het inkomen en maximaal € 1.500 voor gehuwden en € 1.050 voor alleenstaanden.
 • De regeling geldt niet alleen voor zzp-ers, maar ook voor zelfstandigen met personeel en voor dga’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De dga dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.
 • De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.
 • Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat.
 • Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege, waardoor een snelle behandeling van de aanvraag mogelijk is.
 • De uitkering telt gewoon mee als inkomen voor de toeslagen. Die kunnen hierdoor dus lager worden. U dient dit zelf door te geven, anders loopt u het risico dat u te veel ontvangen toeslagen later moet terugbetalen!
 • Bij de uitvoering van de regelingen blijft de zogenaamde kostendelersnorm buiten beschouwing. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag voor levensonderhoud bij je eigen gemeente indienen t/m 31 mei 2020. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen:

 • Je bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en hebt in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in je eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt.
 • Je woont in de gemeente waar je aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Lening bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

Controle

Controle of je recht hebt op de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.