Coronavirus: 10 maatregelen voor ondernemers

Nieuws

Coronavirus: 10 maatregelen voor ondernemers

De maatregelen die het kabinet neemt om te voorkomen dat ondernemers in financiële problemen komen

bgh_contact_icon

De overheid helpt ondernemers die door het coronavirus in financiële problemen komen. Daardoor heeft de overheid op 17 maart 2020 een aantal steunmaatregelen bekendgemaakt. Nog niet alle maatregelen zijn uitgewerkt, dat zal de komende tijd gebeuren.

 1. Werktijdverkorting wordt NOW
 2. Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
 3. Verlaging invorderings- en belastingrente
 4. WW-premiedifferentiatie
 5. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
 6. Verhoging Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling
 7. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering
 8. Verruiming kredieten Qredits
 9. Compensatie specifieke sectoren
 10. Overige nieuwe maatregelen

1. Werktijdverkorting wordt NOW

Eerder meldden wij in dit artikel dat er een uitbreiding van de werktijdverkorting was ingesteld. De bestaande regeling van werktijdverkorting wordt nu per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Lees hier wat deze nieuwe regeling inhoudt.

Update: inmiddels heeft het kabinet meer bekend gemaakt over de NOW. Aanvragen kan vanaf 6 april. Lees er hier meer over.

2. Uitstel betalen belasting

Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Lees hier hoe je uitstel van betaling aanvraagt.

3. Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De belastingdienst berekent:

 • Belastingrente als je de aangifte te laat indient.
 • Belastingrente als de aanslag ib / vpb na meer dan 6 maanden na einde tijdvak wordt opgelegd.
 • Belastingrente als je de btw aangifte of aangifte loonheffing buiten de aangifteperiode betaald.
 • Invorderingsrente als de betaaltermijn is verstreken.

4. WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Het kabinet bereidt een aanpassing voor, voor de volgende negatieve gevolgen:

 • Er moet hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg.
 • Daarnaast hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

5. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 netto per maand.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft achteraf niet te worden terugbetaald.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en wordt een lagere rente worden gehanteerd dan nu in het Bbz geldt.

Inmiddels heeft het kabinet meer bekend gemaakt over deze regeling. Lees hier meer over de tijdelijke bijstand voor zzp-ers.

6. Verhoging Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, meestal hun eigen bank. De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is door het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

7. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

8. Verruiming kredieten Qredits

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar. Bekijk de website van Qredits voor meer informatie.

9. Compensatie specifieke sectoren

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche. De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun.

10. Overige nieuwe maatregelen

 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.