NOW regeling: dit zijn de regels en voorwaarden

Nieuws

NOW regeling: dit zijn de regels en voorwaarden

Hier lees je alles over de NOW

bgh_contact_icon

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW regeling bekend gemaakt.

Vanaf juni gelden een aantal aanvullende voorwaarden. Hier lees je wat er verandert.

Voorwaarden NOW

  • De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf gedurende 3 maanden minimaal 20% omzet verliest. Om te bepalen of je hieraan voldoet, neem je 25% van de omzet van 2019. Dit vergelijk je met de omzet van maart t/m mei 2020, april t/m juni 2020 of mei t/m juli 2020. Als deze omzet 20% lager is dan 25% van de omzet van 2019 voldoe je aan deze voorwaarde. De loonsom blijft in alle gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
  • Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Verkregen subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen worden gelijkgesteld met omzet.
  • Het maximumloon per werknemer is € 9.538 per maand.
  • Je vraagt geen ontslag bij het UWV aan om bedrijfseconomische redenen van 18 maart t/m 31 mei 2020. Gebeurt dit toch, dan wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen. Deze voorwaarde geldt niet voor werknemers met een flexibel contract.

Tegemoetkoming maximaal 90%

De tegemoetkoming bij 100% omzetverlies bedraagt 90% van de loonsom. Bij een kleiner omzetverlies wordt de tegemoetkoming naar rato aangepast, dus bijvoorbeeld 45% bij 50% omzetverlies.

Wat is de loonsom?

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het zogenaamde sociale verzekeringsloon van januari 2020. Deze kun je op de loonaangifte vinden. Hier bovenop komt voor alle bedrijven een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals pensioen en werkgeverspremies.

Wie komt in aanmerking voor de NOW?

  • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de regeling.
  • Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.
  • De regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract.
  • Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone werkgevers.
  • Werkenden met een fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s niet.

NOW aanvragen: vanaf 6 april

De aanvraag vindt plaats per loonheffingennummer. Naar verwachting kunnen aanvragen vanaf 6 april bij het UWV worden ingediend. Mocht deze streefdatum niet gehaald worden, dan kan de aanvraag uiterlijk vanaf 14 april worden ingediend. Dit kan tot en met 31 mei 2020. Werkgevers dienen de verwachte omzetdaling op te geven. Als het UWV positief oordeelt, krijgt men in drie termijnen een voorschot van 80%. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag. Indien nodig wordt de regeling ná mei verlengd. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor de loonkosten.

Accountantsverklaring wel of niet vereist?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Normaal gesproken is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar er wordt nog bekeken onder welke grens een accountantsverklaring niet nodig is. Er volgt binnen 22 weken een eindafrekening van het UWV.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Marco Willems
Hoofd salarisadministratie
m.willems@bghaccountants.nl

Eerder verschenen: Werktijdverkorting stopt en wordt NOW
Eerder verschenen: Minder werk voor je personeel door coronavirus? Bekijk mogelijkheden werktijdverkorting

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.